Menu
Winkelwagen

Garantie / Retouren

 Garantiebeleid

 1. Voor alle artikelen die je bij Jaggs Alarm koopt, geldt de wettelijke garantie. De wettelijke garantie houdt in dat de verkochte en geleverde goederen bij aflevering voldoen aan de ten aanzien van die goederen redelijkerwijs te stellen gebruikseisen. Voor sommige producten geldt ook een fabrieksgarantie. Deze garantie doet niets af aan de wettelijke garantie. Koper is verplicht om met bekwame spoed na levering van de bestelde goederen te onderzoeken of Jaggs Alarm de overeenkomst deugdelijk is nagekomen en is voorts gehouden Jaggs Alarm zo snel mogelijk en het liefst binnen (5) dagen na levering in kennis te stellen van eventuele geconstateerde gebreken
 2. Indien voor gekochte en/of geleverde goederen door de fabrikant garantiebepalingen zijn vastgesteld, worden die door Jaggs Alarm bij de levering aan Koper medegedeeld, waarna deze bepalingen deel zullen uitmaken van de overeenkomst van verkoop en levering tussen Koper en Jaggs Alarm. De fabrieksgarantie bedraagt 2 jaar, uitsluitend op vertoon van de factuur. Indien er op de productpagina een ander garantietermijn aangegeven staat, is dat leidend. De genoemde garantietermijnen op de productpagina's betreft de door ons gegeven garantie.
 3. Jaggs Alarm staat er voor in dat ambachtelijke werkzaamheden ten behoeve van Koper worden uitgevoerd door ter zake kundig personeel.
 4. Jaggs Alarm beoordeelt de klachten en bepaalt op welke wijze klachten in behandeling worden genomen. Indien Jaggs Alarm beslist dat de klacht terecht is, zal Jaggs Alarm handelen volgens de eventuele fabriek- en of groothandelsgarantie:
 5. Onverminderd het in dit artikel bepaalde, kan er geen sprake zijn van garantie indien de slijtage aan de goederen als normaal kan worden beschouwd en verder in de volgende gevallen: 
 • indien er veranderingen in of aan de goederen zijn aangebracht, waaronder begrepen reparaties die niet met toestemming van Jaggs Alarm of de fabrikant zijn verricht; 
 • indien gebreken aan de goederen het gevolg zijn van de niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik en of het niet vakkundig installeren door een bevoegd persoon; 
 • indien beschadiging aan de goederen is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatigheid aan de zijde van Koper;
 • blootstelling aan vochtigheid, extreme warmte of zonlicht of extreme koude.

Retouradres:
Jaggs Alarm B.V.
T.a.v. RMA Afdeling
Randstad 22 151
1316BM Almere

Herroepingsrecht

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. Wanneer de consument gebruikmaakt van het herroepingsrecht en het product is gefinancierd met een financieringsovereenkomst, wordt de financieringsovereenkomst automatisch ontbonden. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons via een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld schriftelijk, per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het modelformulier voor herroeping , maar bent hiertoe niet verplicht. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken. Wanneer de consument gebruikmaakt van het herroepingsrecht en het product is gefinancierd met een financieringsovereenkomst, wordt de financieringsovereenkomst automatisch ontbonden. 

Gevolgen van de herroeping

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Indien u slechts een deel van uw bestelling retour stuurt dan worden de kosten voor levering niet teruggestort. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening. U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Voor B2B aankopen geldt geen recht op retour, alleen als het om een defect of DOA gaat. Bekijk de algemene voorwaarden consumenten / algemene voorwaarden zakelijk voor meer informatie.

Wat kun je doen?

 1. Vul het online retouren formulier hier in.
 2. Vul de overige gevraagde gegevens in.
 3. Stop dit retourformulier in de doos of envelop die je terugstuurt.