Menu
Winkelwagen

Retour aanvragen

Voordat u een product retour stuurt, om wat voor reden dan ook, dient u hiervoor eerst een retour nummer aan te vragen. Dit kunt u doen via het retourenformulier, klik hier om naar het retour formulier te gaan.

Na het versturen van het retourenformulier krijgt u van ons een retour nummer via de email door ons geautomatiseerde RMA systeem. Na ontvangst van het RMA nummer kunt u het product(en) terugsturen, o.v.v. het RMA nummer en een duidelijke omschrijving  van de klacht.


U kunt nu de product(en) binnen 14 dagen na orderdatum met vermelding van het retourennummer retourneren.
 

Indien u wenst dat we het product(en) crediteren, doen we dit altijd via onze ING rekening en binnen 14 werkdagen na ontvangst van het product(en).
 

Houd u er rekening mee dat het retour sturen van producten voor eigen rekening is.

 

Garantiebeleid

  1. Jaggs Alarm staat er voor in dat de verkochte en geleverde goederen bij aflevering voldoen aan de ten aanzien van die goederen redelijkerwijs te stellen gebruikseisen. Koper is verplicht om met bekwame spoed na levering van de bestelde goederen te onderzoeken of Jaggs Alarm de overeenkomst deugdelijk is nagekomen en is voorts gehouden Jaggs Alarm terstond doch uiterlijk binnen vijf (5) dagen na levering in kennis te stellen van eventuele geconstateerde gebreken. Indien Koper zulks niet doet, wordt Jaggs Alarm geacht volledig aan haar verplichtingen uit hoofde van de tussen partijen gesloten overeenkomst te hebben voldaan.
  2. Indien voor gekochte en/of geleverde goederen door de fabrikant garantiebepalingen zijn vastgesteld, worden die door Jaggs Alarm bij de levering aan Koper medegedeeld, waarna deze bepalingen deel zullen uitmaken van de overeenkomst van verkoop en levering tussen Koper en Jaggs Alarm. De garantietermijn bedraagt 1 jaar, uitsluitend op vertoon van de factuur.
  3. Jaggs Alarm staat er voor in dat ambachtelijke werkzaamheden ten behoeve van Koper worden uitgevoerd door ter zake kundig personeel.
  4. Jaggs Alarm beoordeelt de klachten en bepaalt op welke wijze klachten in behandeling worden genomen. Indien Jaggs Alarm beslist dat de klacht terecht is, zal Jaggs Alarm handelen volgens de eventuele fabriek- en of groothandelsgarantie:
  5. Onverminderd het in dit artikel bepaalde, kan er geen sprake zijn van garantie indien de slijtage aan de goederen als normaal kan worden beschouwd en verder in de volgende gevallen: 

 

  • indien er veranderingen in of aan de goederen zijn aangebracht, waaronder begrepen reparaties die niet met toestemming van Jaggs Alarm of de fabrikant zijn verricht; 
  • indien gebreken aan de goederen het gevolg zijn van de niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik en of het niet vakkundig installeren door een bevoegd persoon; 
  • indien beschadiging aan de goederen is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatigheid aan de zijde van Koper;
  • blootstelling aan vochtigheid, extreme warmte of zonlicht of extreme koude.